پیشنهاد طرح پژوهشی

طرح هاي پژوهشي درون دانشگاهي به گروهي از طرحهاي پژوهشي اطلاق ميگردد كه توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه ارائه و اجرا مي شود و بودجه آن از محل بودجه پژوهشي واحد تامين مي گردد. اجراي اين طرحها بر اساس ضوابط موجود و در چند قالب مشخص با در نظر گرفتن رویکرد موضوع انجام مي پذيرد .

جهت تصویب و انجام یک طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ضروری است محقق پس از دانلود فرم صفر و تکمیل کلیه قسمتهای فرم به همراه فرم  های (شماره 1، شماره 2 و شماره 3)  آنها را به کارشناس طرح ها تحویل نماید. فرم صفر پس از بررسی در شورای پژوهشی در اختیار داور متخصص قرار می گیرد و در صورت تصویب، قرارداد منعقد خواهد شد.

لازم به ذکر است بررسی طرح های پژوهشی گروه های فنی_مهندسی و کشاورزی به عهده خانم مهندس چراغی و گروه های علوم پایه و علوم انسانی به عهده خانم رضایی می باشد.

فرم ها و دستورالعمل هاي مورد نياز جهت طرح هاي پژوهشي

·         جهت دریافت فرم صفر طرح پژوهشي  اینجا  را کلیک نمایید. Description: Word_Icon.png

·         جهت دریافت فرم شماره 1 (شناسنامه طرحهاي پژوهشي) اینجا را کلیک نمایید. Description: Word_Icon.png

·         جهت دریافت فرم شماره 2 (تعهد نامه طرح) اینجا را کلیک نمایید. Description: Word_Icon.png

·         جهت دریافت فرم شماره 3 (تأیدیه کارگزینی) اینجا را کلیک نمایید. Description: Word_Icon.png

·         جهت دریافت فرم ارزیابی گزارش دوره ای طرح پژوهشی اینجا را کلیک نمایید. Description: Word_Icon.png

·         جهت دریافت فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی اینجا را کلیک نمایید. Description: Word_Icon.png