مراحل ترجمه کتاب:

جهت ترجمه کتاب ابتدا بايد يک نسخه از کتاب جهت استعلام به سازمان مرکزی ارسال شود.

پس از جواب مثبت استعلام، مترجمين بعد از ارائه ترجمه یک فصل از کتاب خود به شورای انتشارات، و تنها پس از تأیید شورا مبنی بر ترجمه سلیس و معنادار می توانند به ترجمه کتاب مورد استعلام اقدام کنند.

در صورتی که برای مجوز "امکان ترجمه کتاب اصلی" از سازمان مرکزی استعلام نگردد، امکان چاپ آن توسط واحد نيست.

 

Description: http://rtv.iauksh.ac.ir/content/users/user_iauksh/research.iauksh.ac.ir/admins/admin/image/entesharat/marahel_tarjome.jpg